پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 7 بهمن 1398

Unable to load control 'DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx' does not exist.
بانک اطلاعات شهری


  مناقصات و مزایدات نیمه دو م سال 1398

                  

             

   

        شرایط آگهی مناقصه تخریب اعیانی                                                    شرایط شركت در مزایده مرحله اول بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان

              شرایط آگهی مناقصه تخریب اعیانی                      شرایط  مزایده بهره برداری از جایگاه CNG    


  آگهی مناقصه تخریب قسمتی از اعیانی ملک با اسکلت بتنی و سقف تیرچه

  شرایط شرکت در مناقصه عمومی

  شهرداری ممقان در نظر دارد، برابر مصوبه شماره 4431398/07/17 شورای محترم اسلامی شهر، تخریب قسمتی از اعیانی ملک با اسکلت بتنی و سقف تیرچه به سال ساخت 1392، واقع در ممقان- خیابان امام را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط و رتبه بندی شده که دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد میباشد، دعوت بعمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط ذیل در مناقصه شرکت نمائید.

  شرایط مناقصه

  شرایط شرکت در مناقصه تخریب قسمتی از اعیانی ملک با اسکلت بتنی


  اگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم ) قطعات 16 متری سما

  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول – نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 98/22 مورخه 98.06.04 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 1 ( یک) قطعه زمین تفکیکی از پلاک 7950 را با کاربری مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف" و قیمت پیشنهادی می بایست در فرم دریافتی از شهرداری تکمیل و در پاکت "ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا ساعت 14:30 روز دوشنبه 1398.07.29 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از قطعات فوق بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخه 1398.07.30 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نماید . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعات مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ارائه ( ادای ) هرگونه توضیحی مختار است .

  8 . واگذاری قطعات فعلا ً بصورت قرارداد خواهد بود و بعد از نهایی شدن مراحل تفکیک ثبتی ، سند مالکیت بنام خریدار انتقال خواهد یافت و هزینه حق الثبت و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .

  9 . فروش به صورت نقدی می باشد .

  10. هزینه آماده سازی قطعه بر عهده خریدار می باشد .

  10. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  11. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

   

  مشخصات قطعات با نظر کارشناس رسمی محترم دادگستری به شماره 67 تاریخ 98.06.12 :

  شماره قطعه

  مساحت

  قیمت کل قطعه

  کاربری قطعه

   

  5

  430.33 متر مربع

  2.150.000.000 ریال

  کاربری کل قطعه مسکونی

   

                               روابط عمومی شهرداری ممقان

  آکهی مزایده کتبی مرحله دوم قطعات 16 متری سما


  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 98/22 مورخه 98.06.04 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 5 ( پنج ) قطعه زمین تفکیکی از پلاک 7950 را با کاربری مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف" و قیمت پیشنهادی می بایست در فرم دریافتی از شهرداری تکمیل و در پاکت "ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا ساعت 14:30 روز دوشنبه 1398.07.01 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از قطعات فوق بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخه 1398.07.02 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نماید . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعات مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ارائه ( ادای ) هرگونه توضیحی مختار است .

  8 . واگذاری قطعات فعلا ً بصورت قرارداد خواهد بود و بعد از نهایی شدن مراحل تفکیک ثبتی ، سند مالکیت بنام خریدار انتقال خواهد یافت و هزینه حق الثبت و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .

  9 . فروش به صورت نقدی می باشد .

  10. هزینه آماده سازی قطعه بر عهده خریدار می باشد .

  10. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  11. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

   

  مشخصات قطعات با نظر کارشناس رسمی محترم دادگستری به شماره 67 تاریخ 98.06.12 :

  شماره قطعه

  مساحت

  قیمت کل قطعه

  کاربری قطعه

  1

  217.51 متر مربع

  1.260.000.000 ریال

  کاربری کل قطعه مسکونی

  2

  216.50 متر مربع

  1.200.000.000 ریال

  کاربری کل قطعه مسکونی

  3

  257.62 متر مربع

  1.400.000.000 ریال

  کاربری کل قطعه مسکونی

  4

  364.21 متر مربع

  1.930.000.000 ریال

  کاربری کل قطعه مسکونی

  5

  430.33 متر مربع

  2.150.000.000 ریال

  کاربری کل قطعه مسکونی

   
  مزایده

                                                                                                      روابط عمومی شهرداری ممقان


  اگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول -نوبت دوم )

  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول – نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد صورتجلسه شماره 98.174  مورخه 98.03.19 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس ELX مدل 1390 زانتیا موتور  را از طریق مزایده کتبی و با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 750.000.000 ریال فروش برساند :

  مشخصات فنی خودرو :

  سواری پژو پارس ELX زانتیا موتور 16 سوپاپ مدل 1390 رنگ نقره ای متالیک ظرفیت 5 نفر 4 سیلندر بنزینی به شماره موتور 12690001196 دارای مشخصات فنی فابریک بنام شهرداری ممقان جفت لاستیک عقب در حد 70 % ، بیمه شخص ثالث کلا ً تخفیف تا تاریخ 1399.01.22 دارای اعتبار و بیمه بدنه تا تاریخ 1399.02.04 معتبر می باشد دارای دوربین و مانیتور دنده عقب و پخش تصویری با کارکرد 376 هزار کبلومتر می باشد .  

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنا را (37.500.000 ریال ) به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ درخواست در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز دو شنبه 1398.05.07 به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری از خودرو بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 14:30 روزسه شنبه مورخه 1398.05.08 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه هیئت عالی معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی لوازم مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .

  8 . متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34322992 و 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  9. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

                                                                                                روابط عمومی شهرداری ممقان


  آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقان

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/24 مورخه 97/07/24شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 4( چهار) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ،  تجاری مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.

  -1 مشخصات مزایده

   -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
  - 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
   -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 4 قطعه زمین تفکیکی پلاک های 2851-2850 جنب کلینیک تخصصی ممقان

  -1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

  -1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
  -1/6زمان تحویل اسناد :تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخه 1398/04/01
  -1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 روز  یکشنبه مورخه 1398/04/02محل ساختمان شهرداری ممقان

  -2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

  متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .

  روابط عمومی شهرداری ممقان

  آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقان

  	آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقان

   

   


  اگهی مناقصه عمومی پروژه ساماندهی مسیل روخانه امشج و پی سازی پلهای بلواربسیج ممقان

  آگهی مناقصه عمومی مرحله اول ((   نوبت اول - نوبت دوم ))

        شهرداري ممقان  با استناد به بودجه مصوب سال 98 ومصوبه  شورای اسلامی محترم ممقان ، در نظر دارد پروژه ساماندهی مسیل روخانه امشج و پی سازی پلهای بلواربسیج ممقان را از طريق مناقصه  عمومی واگذار نمايد، لذا از شركتهاي واجد شرايط و مورد تایید سازمان برنامه ریزی و بودجه و سایر مراجع قانونی و دارای رتبه بندی و رزومه و سابقه کاری مرتبط ، در صورت  تمايل در مناقصه فوق شركت نمايند .

  شرايط مناقصه :

  1. مبلغ اوليه پيمان -3/500/000/000  ريال ( سه میلیارد و پانصد میلیون ريال ) در صورت نياز با 25 درصد اضافه يا كسر  با احتساب ارزش فزوده .
  2.  ارائه ضمانت نامه بانکی و یا واريز  مبلغ 175/000/000 ریال به حساب شماره 3100000453001  نزد بانك ملي ممقان بعنوان سپرده شركت در مناقصه .
  3. پيشنهادات مي بايست در سه  پاكت "الف" ( ضمانتنامه یا فیش بانکی )  و "ب" ( حاوی مدارک پیمانکاری و" ج "  ( قیمت پیشنهادی ) سربسته و مهر و موم شده با ذكر نام  و نشاني دقيق تا آخر وقت اداري  روز چهار شنبه مورخ   08 /  03 /98 به  دفتر شهرداري ممقان  تسليم  و  رسيد دريافت شود .

  1- 3        پاکت الف حاوی ضمانت بانکی و یا فیش بانکی خواهد بود .

      2- 3        پاكت "ب" حاوي كليه مدارك اخذ شده از شهرداري به انضمام برگ مناقصه و كپي مدارك رتبه بندي شركت و سوابق فعاليت  در رشته راه و باند و یا ابنیه  خواهد بود  و كليه مدارك ميبايست توسط شركت يا پيمانكـار امضـاء و مهر خواهد شد .

      3- 3       پاكت "ج" محتوي برگ پيشنهاد قيمت خواهد بود بطوري كه ارقام به عدد و بحروف و بدون قلم خوردگي باشد.

     4 -3      قيمت پيشنهادي بايد برحسب فهرست بهاء راه و باند سال 98 و نسبت به برآورد اولیه (  به عدد کارکرد )  ارائه گردد .

     5- 3      كليه كسـورات قانوني بعهـده پيمانكار خواهد بود .

   6 3      كليه مصالح اجرائي به عهده پيمانكار می باشد .

    3-7    مفاد قرارداد شامل :  ساماندهی رود خانه امشج با جدول گذاری همراه با پی سنگی  و اجرای پی سنگی در پلهای بلوار بسیج   برابر نشریه 101 مشخصات فنی عمومی و  مشخصات فنی ارائه شده از طرف کا فرما .

    3-8  این پروژه هیچگونه تعدیل ومابه التفاوت ندارد.

       4. پاكت پيشنهادات  روز   پنج شنبه  مورخه    98/03/09  در ساعت 13/00 با حضور اعضاي هيئت عالي معاملات شهرداري مفتوح و قرائت خواهد شد .ضمناَ حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

  1- 4     به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .

  5 -   در صورت ناقص بودن مدارك پاكت "الف"،"ب" پاکت ج باز نشده ونام شركت يا پيمانكار از مناقصه حذف خواهد شد .

  6 -  شهرداري در رد يا قبول هريك يا كليه پيشنهادات بدون اداي هر گونه توضيحي مختـار است .

  7 - برنده مناقصه موظف است تا يك هفته پس از تاريخ ابلاغ نسبت به عقـد قرار داد اقدام نمايد و در غير اينصورت سپرده نفرات منصرف تا نفر سوم به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

  8 –  کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده مناقصه خواهد بود

  9 -  خسارت وارده به شخص ثالث در حین اجرای عملیات تا زمان تحویل پروژه به عهده پیمانکار خواهد بود .

   

                                                                                               روابط عمومی شهرداری ممقان


  آگهی مزایده كتبی مرحله اول ( نوبت اول –دوم )قطعات خیابان 22 بهمن

  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول دوم )

   

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/27 مورخه 97/07/24شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 1 ( یک) قطعه زمین را با کاربری مسکونی به آدرس ممقان ، خیابان 22 بهمن  از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  -1 مشخصات مزایده

   -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
  - 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
   -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 1 ( یک) قطعه زمین را با کاربری مسکونی به آدرس ممقان ، خیابان 22 بهمن

  -1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

  -1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
  -1/6زمان تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری روزچهارشنبه مورخه 1397/12/08
  -1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 13/30 روز پنج شنبه مورخه 1397/12/09 محل ساختمان شهرداری ممقان

  -2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

  متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .

  روابط عمومی شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )

  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )

  پذیرش


  آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقان

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول دوم )

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/27مورخه 97/07/24 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 9( نه) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ،  تجاری مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.

  -1 مشخصات مزایده

   -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
  - 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
   -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 9 قطعه زمین تفکیکی پلاک های 2851-2850 جنب کلینیک تخصصی ممقان

  -1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

  -1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
  -1/6زمان تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری روزسه شنبه مورخه 1397/12/07
  -1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30روز  چهارشنبه مورخه 1397/12/07 محل ساختمان شهرداری ممقان

  -2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

  متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .

  روابط عمومی شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )

   


  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول –دوم )قطعات 22بهمن

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول دوم )

   

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/27مورخه 97/07/24شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 3 ( سه ) قطعه زمین را با کاربری مسکونی به آدرس ممقان ، خیابان 22 بهمن  از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

   

  -1 مشخصات مزایده

   -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
  - 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
   -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 3 ( سه ) قطعه زمین را با کاربری مسکونی به آدرس ممقان ، خیابان 22 بهمن

  -1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

  -1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
  -1/6زمان تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری روزسه شنبه مورخه 1397/11/09
  -1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخه 1397/11/10 محل ساختمان شهرداری ممقان

  -2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

  متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

  روابط عمومی شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول –دوم )

   

   

   

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول –دوم )قطعات 22 بهمن


  آگهی مزایده كتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )قطعات جنب كلینیك تخصصی ممقان

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول دوم )

   

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 27/97 مورخه97/07/24 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 9( نه) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ،  تجاری مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.

  -1 مشخصات مزایده

   -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
  - 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
   -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 9 قطعه زمین تفکیکی پلاک های 2851-2850 جنب کلینیک تخصصی ممقان

  -1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

  -1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
  -1/6زمان تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری روزدوشنبه مورخه 1397/11/08
  -1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 روز  سه شنبه مورخه 1397/11/09 محل ساختمان شهرداری ممقان

  -2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

  متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .

  روابط عمومی شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )

   

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )


  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان در مورد فروش آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل

  آگهی مزایده  کتبی مرحله دوم ( نوبت اول نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد صورتجلسه شماره 97/27 مورخه 97/07/24 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد مقداری آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

   

  -1 مشخصات مزایده

   -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
  - 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
   -1/3موضوع مزایده : مزایده  فروش آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل

  -1/4محل دریافت اسناد مزایده :امورمالی شهرداری  

  -1/5محل تحویل پیشنهادها :دبیرخانه شهرداری ممقان
  -1/6زمان تحویل اسناد :آخر وقت اداری روزشنبه مورخه 01/10/97
  -1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخه 02/10/97 محل ساختمان شهرداری ممقان
  -2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

  متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنا را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز نمایند .

                                                                                                                                                  روابط عمومی شهرداری ممقان

   

                                                        آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول – نوبت دوم )                                                               


  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان در مورد قطعات جنب کلینیک تخصصی

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول دوم )

   

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/27 مورخه 97/07/27شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 17 ( هفده ) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ،  تجاری مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.

  -1 مشخصات مزایده

   -1/1نام دستگاه برگزارکننده مزایده : شهرداری ممقان
  - 1/2آدرس دستگاه برگزارکننده مزایده: استان آذربایجان شرقی – شهر ممقان – شهرداری ممقان
   -1/3موضوع مزایده : مزایده تعداد 17 قطعه زمین تفکیکی پلاک های 2851-2850 جنب کلینیک تخصصی ممقان

  -1/4محل دریافت اسناد مزایده : واحد مالی شهرداری  

  -1/5محل تحویل پیشنهادها  : دبیرخانه شهرداری ممقان
  -1/6زمان تحویل اسناد :تا آخر وقت اداری روزشنبه مورخه 97/10/01
  -1/7زمان و محل بازگشایی پاکت ها : ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخه 97/10/02 محل ساختمان شهرداری ممقان

  -2مبلغ تضمین شرکت درمزایده 

  متقاضیان می بایستی 5 % قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001  نزد بانک ملی شعبه ممقان بنام شهرداری ممقان واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .

                                                                                                                        روابط عمومی شهرداری ممقان

   

   

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول –دوم )


  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم ) شهرداری ممقان فروش آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل

  آگهی مزایده فروش آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل

   

  شهرداری ممقان به استنادصورتجلسه شماره 97/27 مورخه 97/07/24 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد مقداری آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساندلذا از علاقه مندان دعوت می شود جهت رویت آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل و اخذ اسناد و مدارک شرکت در مزایده به شهرداری ممقان مراجعه و پیشنهادات خود را کتباً به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 3351-34322992-041 تماس حاصل نمایید.

                                                                                                                            روابط عمومی شهرداری ممقان

   

        دانلود شرایط آگهی مزایده                  

  آگهی مزایده فروش آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل

                        


  آگهی مزایده کتبی ( نوبت اول - نوبت دوم) مربوط به قطعات جنب کلینیک تخصصی ممقان

  آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی جنب کلینیک تخصصی ممقان

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/27 مورخه 97/07/24 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 21
  ( بیست و یک ) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ، مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.
  لذا از علاقه مندان دعوت می شود جهت رویت املاک مذکورو اخذ اسناد و مدارک شرکت در مزایده به شهرداری ممقان مراجعه و پیشنهادات خود را کتباً به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 3351-34322992-041 تماس حاصل نمایید.

  روابط عمومی شهرداری ممقان

   

           دانلود شرایط آگهی مزایده                              

    آگهی مزایده قطعه زمین تفکیکی جنب کلینیک تخصصی ممقان    

   

   

   

   


  آگهی مزایده مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم ) بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان

   

  «شرایط شرکت در مزایده مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم )1397»

  شهرداری ممقان بااستناد به بندیک صورتجلسه شماره 97/23 مورخه 97/07/03 شورای اسلامی شهر ممقان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری ممقان واقع درکنار جاده اصلی تبریز – آذرشهر متصل به پارک ایرینجی را برای مدت یکسال به صورت استیجاری با قیمت پایه سالانه 3/000/000/000 ریال(معادل  سیصد میلیون تومان) بشرح زیر به بخش خصوصی و اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) واگذار نماید .

                                                                                                 روابط عمومی شهرداری ممقان

   

  «شرایط شرکت در مزایده مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم )1397»

   

   

                    


  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم (نوبت اول - نوبت دوم ) شهرداری ممقان مربوط به قطعات جنب کلینیک تخصصی

  آگهی مزایده کتبی تجدید مرحله دوم ( نوبت اول – نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 97/04 مورخه 97/02/11 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 23 ( بیست و سه ) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ،  تجاری – مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف" و قیمت پیشنهادی می بایست در فرم دریافتی از شهرداری تکمیل و در پاکت "ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه 1397.07.12 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از قطعات فوق بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 11/00 صبح روز شنبه مورخه 1397/07/14در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نماید . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعات مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .

  8 . واگذاری قطعات فعلا ً بصورت قرارداد خواهد بود و بعد از نهایی شدن مراحل تفکیک ثبتی ، سند مالکیت بنام خریدار انتقال خواهد یافت و هزینه حق الثبت و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .

  9. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  10. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

  نقشه آگهی مزایده قطعات

  دانلود فایل


  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول - دوم ) شهرداری ممقان مربوط به قطعات جنب کلینیک

  آگهی مزایده کتبی مرحله دوم ( نوبت اول – نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد مصوبه شماره 04/97 مورخه 11/02/97 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد 37 ( سی و هفت ) قطعه زمین تفکیکی از پلاکهای 2851-2850 را با کاربری تجاری ،  تجاری – مسکونی ، از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنای هر قطعه را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را به همراه کپی مدارک شناسایی در پاکت "الف" و قیمت پیشنهادی می بایست در فرم دریافتی از شهرداری تکمیل و در پاکت "ب" و هر دو پاکت ( شامل پاکت الف و ب ) را در پاکت "ج" قرار داده و بصورت سربسته تا ساعت 13:30 روز یک شنبه 1397.06.11 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از قطعات فوق بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 00/11 صبح روز دو شنبه مورخه 12/06/1397 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن جهت عقد قرارداد به شهرداری مراجعه نماید . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی قطعات مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .

  8 . واگذاری قطعات فعلا ً بصورت قرارداد خواهد بود و بعد از نهایی شدن مراحل تفکیک ثبتی ، سند مالکیت بنام خریدار انتقال خواهد یافت و هزینه حق الثبت و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .

  9. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  10. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

                                                                                                                                                             روابط عمومی شهرداری ممقان

  --------------------------- Internet Download Manager --------------------------- Internet Download Manager has been registered with a fake Serial Number. --------------------------- OK  ---------------------------


  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - دوم ) فروش یکدستگاه ماشین آلات شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد صورتجلسه شماره 96/21 مورخه 96/10/19شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعداد یک دستگاه ماشین آلات خود را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  مشخصات خودروها :

  ردیف

  نوع خودرو

  مدل خودرو

  شماره شهربانی

  قیمت مبناء ( ریال )

  4

  مینی لودر B 761  به رنگ فیروزه ای

  1384

  فاقد پلاک

  700.000.000

   

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنای هر خودرو را به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ درخواست در پاکت سربسته تا ساعت 13.30 روز یک شنبه 1397.06.11 به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در اوقات اداری از ماشین فوق بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 00/10 صبح روز دو شنبه مورخه 1397.06.12در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه هئت عالی معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی خودروها مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .

  8 . هزینه حق الثبت و انتقال و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود .

  9. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  10. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

                                                                                                              روابط عمومی شهرداری ممقان


  آگهی مزایده املاک و زمینهای شهرداری ممقان

  آگهی مزایده عمومی مرحله اول ( نوبت اول )

  شهرداری ممقان با استناد به صورتجلسه شماره 97/04 مورخه 97/02/11 شورای اسلامی شهر ممقان  در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از املاک شهرداری از طریق مزایده کتبی اقدام نماید ، لذا از علاقه مندان دعوت می شود جهت رویت املاک مذکورو اخذ اسناد و مدارک شرکت در مزایده به شهرداری ممقان مراجعه و پیشنهادات خود را کتباً به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 3351-34322992-041 تماس حاصل نمایید.

                                                                                                روابط عمومی شهرداری ممقان

   

       فایل آگهی مزایده


  آگهی مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر ممقان

  مناقصه عمومی مرحله اول  )نوبت اول – دوم )

   

  شهرداری ممقان با استناد به بند یک صورتجلسه شماره 96/17-96/09/21 شورای اسلامی محترم شهر ممقان  در نظر دارد پروژه اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر ممقان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا از شرکتهای واجد شرایط و مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی ذیربط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در مناقصه شرکت نمایند.

  شرایط مناقصه :

  1- مبلغ اولیه پیمان 1/500/000/000 ریال ( معادل یکصد و پنجاه میلیون  تومان )

  2- ارائه ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به مبلغ 75/000/000 ریال بعنوان 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 3100000453001  بنام شهرداری ممقان  نزد بانک ملی ممقان .

  3- قیمت پیشنهادی باید برحسب فهرست بهاء راه و باند سال 1397  ارائه گردد.

  4- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات بدون ادای هر گونه توضیحی مختاراست .

  5- درصورت نیاز وپس ازابلاغ کتبی ازطرف شهرداری افزایش یاکاهش25 % مبلغ پیمان / قرارداد بلامانع خواهد بود.

  6- پیشنهادات می بایست در سه پاکت "الف" ( حاوی ضمانتنامه یا فیش بانکی ) و " ب " ( حاوی مدارک شرکت) و " ج " ( قیمت پیشنهادی طبق فرم پیوستی ) به صورت مجزا وسربسته و مهر و موم شده با ذکر نام و نشانی دقیق شرکت تا آخر وقت اداری روز چهار  شنبه  تاریخ  1397/02/19 به دبیرخانه شهرداری ممقان تسلیم و رسید دریافت نمایند

  1-6) پاکت الف حاوی ضمانت بانکی و یا فیش واریزی خواهد بود.

  2-6) پاکت " ب " حاوی کلیه مدارک اخذ شده از شهرداری به انضمام برگ حاضر و کپی مدارک رتبه بندی شرکت و سوابق فعالیت در رشته راه و باند و سایر مدارک قانونی مورد نیازخواهد بود و کلیه مدارک می بایست توسط شرکت / پیمانکار امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.

  3-6) پاکت " ج " حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود بطوری که ارقام به عدد و هم چنین بحروف و بدون قلم خوردگی و لاک خوردگی و کاملا واضح و شفاف(درفرم قیدشده شهرداری دربند6 بالا) درج شود.

  7- پاکت پیشنهادات روزپنج شنبه تاریخ  1397/02/20در ساعت 11 قبل ازظهر با حضور اعضای هیئت عالی معاملات شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد .

  8- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  9- برنده مناقصه موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده نفرات دوم و سوم نیز در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط

  خواهد شد و اعتراض بعدی موردقبول نخواهدبود.

  10- در صورت ناقص بودن مدارک پاکت " الف " ، " ب " پاکت ج باز نشده و نام شرکت یا پیمانکار از مناقصه حذف خواهد شد.

  11- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار/ شرکت می باشد ضمنا"درصورت شمول ارزش افزوده ، مبلغ متعلقه از مبلغ اولیه پیمان  ( مندرج در بند یک ) کسرخواهد شد.

  12- کلیه مصالح و ماشین آلات و اکیپ اجرائی به عهده پیمانکار/ شرکت می باشد.

  13- موضوع عملیات شامل تهیه قیر واجرای پریمکت  و تهیه آسفالت،پخش آسفالت به ضخامت پنج سانتیمتر کوبیده شده ( با دستور کتبی کارفرما قابل تغییر است ) و کمپکت خواهد بودودرصورت نیازبه عملیات پیش بینی نشده ازقبیل تراش آسفالت موجود و آماده سازی محل و غیره درطول قرارداد باهماهنگی قبلی شهرداری ضمن تنظیم صورتجلسه قبل ازهراقدام وپس ازاجرای عملیات باحضورمسئولین واحدهای ذیربط شهرداری وبنا به تشخیص شهرداری بلامانع خواهدبود.

  14- این پروژه هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت نخواهدداشت.

  15- کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  16- خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  17-  بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.

  18- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.

                                                                                                                                             شهردار ممقان نجمی

   

   


  آگهی مناقصه جدول گذاری بلوار بسیج ، مسکن مهر ممقان ، خیابان باهنرومعابرسطح شهر ممقان

  مناقصه عمومی مرحله اول ((   نوبت اول  - نوبت دوم ))

   

        شهرداري ممقان  با استناد به بند یک صورتجلسه شماره  96/17-96/09/21 شورای اسلامی محترم ممقان در نظر دارد پروژه جدول گذاری بلوار بسیج ، مسکن مهر ممقان ، خ باهنر و معابر سطح شهر ممقان را از طريق مناقصه  عمومی واگذار نمايد، لذا از شركتهاي واجد شرايط و صلاحیت لازم از کلیه مراجع ذیربط قانونی مرتبط می باشد دعوت مي شود در صورت تمايل در مناقصه فوق شركت نمايند .

  شرايط مناقصه :

  1. مبلغ اوليه پيمان 3/500/000/000 ريال ( سه میلیارد و پانصد میلیون ريال ) در صورت نياز با 25 درصد اضافه يا كسر.

  2.  ارائه ضمانت نامه بانکی و یا واريز  مبلغ 175/000/000 ریال به حساب شماره 2171140576002 نزد بانك ملي ممقان بعنوان سپرده شركت در مناقصه .

  3. پيشنهادات مي بايست در سه  پاكت "الف" ( ضمانتنامه یا فیش بانکی )  و "ب" ( حاوی مدارک پیمانکاری و" ج " ( قیمت پیشنهادی ) سربسته و مهر و موم شده با ذكر نام  و نشاني دقيق تا آخر وقت اداري  چهار شنبه  مورخ 97/02/19به  دفتر شهرداري ممقان  تسليم  و  رسيد دريافت شود .

  1. 3       پاکت الف حاوی ضمانت بانکی و یا فیش بانکی خواهد بود .

      2- 3        پاكت "ب" حاوي كليه مدارك اخذ شده از شهرداري به انضمام برگ مناقصه و كپي مدارك رتبه بندي شركت و سوابق فعاليت  در رشته راه و باند و یا ابنیه  خواهد بود  و كليه مدارك ميبايست توسط شركت يا پيمانكـار امضـاء و مهر خواهد شد .

      3- 3       پاكت "ج" محتوي برگ پيشنهاد قيمت خواهد بود بطوري كه ارقام به عدد و بحروف و بدون قلم خوردگي باشد.

     4 -3      قيمت پيشنهادي بايد برحسب فهرست بهاء سال 97 راه و باند  ارائه گردد .

     5- 3      كليه كسـورات قانوني بعهـده پيمانكار خواهد بود .

   6 3  كليه مصالح اجرائي به عهده پيمانكار می باشد .

    7-3  مفاد قرارداد شامل :  پی کنی محل جدول گذاری  ، تسطیح رگلاژ ، اجرای بتن مگر ، تهیه و نصب جدول پیش ساخته ، اجرای بتن پشت بند ، بند کشی و 000 برابر مشخصات فنی ارائه شده از طرف کا فرما .

  8 -3  جدول گذاری به صورت جوب ، تک جدول با جدول پنجاه سانتیمتر و تک جدول سی سانتیمتر می باشد .

    9-3  این پروژه هیچگونه تعدیل ومابه التفاوت ندارد.

       4. پاكت پيشنهادات  روز  پنج شنبه  مورخه 97/02/20  در ساعت 11/00 صبح با حضور اعضاي هيئت عالي معاملات شهرداري مفتوح و قرائت خواهد شد .ضمناَ حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

  1- 4     به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتيب اثر داده نخواهد شد .

  5 -   در صورت ناقص بودن مدارك پاكت "الف"،"ب" پاکت ج باز نشده ونام شركت يا پيمانكار از مناقصه حذف خواهد شد .

  6 -  شهرداري در رد يا قبول هريك يا كليه پيشنهادات بدون اداي هر گونه توضيحي مختـار است .

  7 - برنده مناقصه موظف است تا يك هفته پس از تاريخ ابلاغ نسبت به عقـد قرار داد اقدام نمايد و در غير اينصورت  سپرده نفرات منصرف تا نفر سوم به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

  8 –  کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده مناقصه خواهد بود

  9 -  خسارت وارده به شخص ثالث در حین اجرای عملیات تا زمان تحویل پروژه به عهده پیمانکار خواهد بود .

  نجمی

  شهردار ممقـان

                           

   

   

   


  آگهی مناقصه آسفالت خیابان های ولیعصر جنوبی وخیابان 22 بهمن و خیابان امام ممقان

  مناقصه عمومی مرحله دوم  )نوبت اول – دوم )

   

  شهرداری ممقان با استناد به نامه شماره 1310777 تاریخ 96/05/11 سازمان برنامه و بودجه  منضم به موافقتنامه طرح شماره 025 ش 1502004 در سال 96 در نظر دارد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای عملیات اجرای پروژه آسفالت خیابان های ولیعصر جنوبی  وخیابان 22 بهمن و خیابان امام  ممقان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا از شرکتهای واجد شرایط و مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی ذیربط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در مناقصه شرکت نمایند.

  شرایط مناقصه :

  1- مبلغ اولیه پیمان 2/784/000/000 ریال ( معادل دویست و هفتصد و هشت میلیون و چهار صد هزار  تومان )

  2- ارائه ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به مبلغ 139/200/000 ریال بعنوان 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 2171140576002 بنام شهرداری ممقان  نزد بانک ملی ممقان .

  3- قیمت پیشنهادی باید برحسب فهرست بهاء راه و باند سال 1396 ارائه گردد.

  4- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات بدون ادای هر گونه توضیحی مختاراست .

  5- درصورت نیاز وپس ازابلاغ کتبی ازطرف شهرداری افزایش یاکاهش25 % مبلغ پیمان / قرارداد بلامانع خواهد بود.

  6- پیشنهادات می بایست در سه پاکت "الف" ( حاوی ضمانتنامه یا فیش بانکی ) و " ب " ( حاوی مدارک شرکت) و " ج " ( قیمت پیشنهادی طبق فرم پیوستی ) به صورت مجزا وسربسته و مهر و موم شده با ذکر نام و نشانی دقیق شرکت تا آخر وقت اداری روزسه شنبه  تاریخ  1397/02/11 به دبیرخانه شهرداری ممقان تسلیم و رسید دریافت نمایند

  1-6) پاکت الف حاوی ضمانت بانکی و یا فیش واریزی خواهد بود.

  2-6) پاکت " ب " حاوی کلیه مدارک اخذ شده از شهرداری به انضمام برگ حاضر و کپی مدارک رتبه بندی شرکت و سوابق فعالیت در رشته راه و باند و سایر مدارک قانونی مورد نیازخواهد بود و کلیه مدارک می بایست توسط شرکت / پیمانکار امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.

  3-6) پاکت " ج " حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود بطوری که ارقام به عدد و هم چنین بحروف و بدون قلم خوردگی و لاک خوردگی و کاملا واضح و شفاف(درفرم قیدشده شهرداری دربند6 بالا) درج شود.

  7- پاکت پیشنهادات روزپنجشنبه تاریخ  13/02/1397در ساعت 11 قبل ازظهر با حضور اعضای هیئت عالی معاملات شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد .

  8- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  9- برنده مناقصه موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده نفرات دوم و سوم نیز در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط

  خواهد شد و اعتراض بعدی موردقبول نخواهدبود.

  10- در صورت ناقص بودن مدارک پاکت " الف " ، " ب " پاکت ج باز نشده و نام شرکت یا پیمانکار از مناقصه حذف خواهد شد.

  11- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار/ شرکت می باشد ضمنا"درصورت شمول ارزش افزوده ، مبلغ متعلقه از مبلغ اولیه پیمان  ( مندرج در بند یک ) کسرخواهد شد.

  12- کلیه مصالح و ماشین آلات و اکیپ اجرائی به عهده پیمانکار/ شرکت می باشد.

  13- موضوع عملیات شامل تهیه قیر واجرای پریمکت  و تهیه آسفالت،پخش آسفالت به ضخامت شش سانتیمتر کوبیده شده و کمپکت خواهد بودودرصورت نیازبه عملیات پیش بینی نشده ازقبیل تراش آسفالت موجود و آماده سازی محل و غیره درطول قرارداد باهماهنگی قبلی شهرداری ضمن تنظیم صورتجلسه قبل ازهراقدام وپس ازاجرای عملیات باحضورمسئولین واحدهای ذیربط شهرداری وبنا به تشخیص شهرداری بلامانع خواهدبود.

  14- این پروژه هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت نخواهدداشت.

  15- کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  16- خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  17- میزان پرداختی به پیمانکار / شرکت براساس تخصیص اعتبار از منابع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( ذیحسابی) و کسورات آن نیز براساس آئین نامه اعتبارات ذیحسابی خواهد بود و درصورت نیازبه کارکرد مازاد بر میزان تخصیص در صورت وجود اعتبارو بنا به تشخیص شهرداری و پس از ابلاغ کتبی کارفرما ( شهرداری ) از منابع داخلی قابل پرداخت و کسورات آن نیز براساس آئین نامه مالی شهرداریها اعمال خواهد شد.بدیهی است که هرگونه پرداخت ازمنابع داخلی منوط به هماهنگی قبلی وموافقت کتبی شهرداری قبل ازهرگونه اقدام مقدورخواهدبود.

  18- بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.

  19- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.

                                                                                                                                               شهردار ممقان – نجمی                  

  ))  فرم پیشنهادی قیمت ))

  شهردار محترم شهر ممقان

  با سلام

  احتراما" در پاسخ به آگهی مناقصه عمومی شماره   314 97/01/21 آن شهرداری ، بدینوسیله این شرکت قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای  عملیات آسفالت خیابان های ولیعصر جنوبی و خیابان 22 بهمن و خیابان امام ،  با علم اگاهی از ضوابط مربوطه و شرایط و جزئیات مندرج در آگهی ( اخذ شده از شهرداری )  اعلام می نماید  .

   

  قیمت پیشنهادی این شرکت برای موضوع مناقصه فوق بصورت تمام کار برابر فهرست بهاء سال 1396 با لحاظ کسورات قانونی  به عدد (                                                                                        )

  و با حروف  (                                                                                                                     )      

   

                                                                                        مدیرعامل شرکت

                                                                                         امضاء و مهر

   

   دانلود فایل  PDF برآورد قیمت آسفالت 

   


  آگهی مناقصه آسفالت خیابان های ولیعصر جنوبی وخیابان 22 بهمن و خیابان امام ممقان

  مناقصه عمومی مرحله اول  )نوبت اول دوم )

   

  شهرداری ممقان با استناد به نامه شماره 1310777 تاریخ 96/05/11 سازمان برنامه و بودجه  منضم به موافقتنامه طرح شماره 025 ش 1502004 در سال 96 در نظر دارد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای عملیات اجرای پروژه آسفالت خیابان های ولیعصر جنوبی  وخیابان 22 بهمن و خیابان امام  ممقان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، لذا از شرکتهای واجد شرایط و مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی ذیربط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل با لحاظ شرایط زیر در مناقصه شرکت نمایند.

  شرایط مناقصه :

  1- مبلغ اولیه پیمان 2/784/000/000 ریال ( معادل دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهار صد  هزارتومان )

  2- ارائه ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به مبلغ 139/200/000 ریال بعنوان 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 2171140576002 بنام شهرداری ممقان  نزد بانک ملی ممقان .

  3- قیمت پیشنهادی باید برحسب فهرست بهاء راه و باند سال 1396 ارائه گردد.

  4- شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات بدون ادای هر گونه توضیحی مختاراست .

  5- درصورت نیاز وپس ازابلاغ کتبی ازطرف شهرداری افزایش یاکاهش25 % مبلغ پیمان / قرارداد بلامانع خواهد بود.

  6- پیشنهادات می بایست در سه پاکت "الف" ( حاوی ضمانتنامه یا فیش بانکی ) و " ب " ( حاوی مدارک شرکت) و " ج " ( قیمت پیشنهادی طبق فرم پیوستی ) به صورت مجزا وسربسته و مهر و موم شده با ذکر نام و نشانی دقیق شرکت تا آخر وقت اداری روزسه شنبه  تاریخ  1397/01/14 به دبیرخانه شهرداری ممقان تسلیم و رسید دریافت نمایند

  1-6) پاکت الف حاوی ضمانت بانکی و یا فیش واریزی خواهد بود.

  2-6) پاکت " ب " حاوی کلیه مدارک اخذ شده از شهرداری به انضمام برگ حاضر و کپی مدارک رتبه بندی شرکت و سوابق فعالیت در رشته راه و باند و سایر مدارک قانونی مورد نیازخواهد بود و کلیه مدارک می بایست توسط شرکت / پیمانکار امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.

  3-6) پاکت " ج " حاوی برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود بطوری که ارقام به عدد و هم چنین بحروف و بدون قلم خوردگی و لاک خوردگی و کاملا واضح و شفاف(درفرم قیدشده شهرداری دربند6 بالا) درج شود.

  7- پاکت پیشنهادات روزچهارشنبه تاریخ  1397/01/15در ساعت 11 قبل ازظهر با حضور اعضای هیئت عالی معاملات شهرداری مفتوح و قرائت خواهد شد .

  8- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و خارج از چهارچوب مناقصه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  9- برنده مناقصه موظف است تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید و در غیر اینصورت انصراف تلقی شده و سپرده وی ضبط و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد و سپرده نفرات دوم و سوم نیز در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط

  خواهد شد و اعتراض بعدی موردقبول نخواهدبود.

  10- در صورت ناقص بودن مدارک پاکت " الف " ، " ب " پاکت ج باز نشده و نام شرکت یا پیمانکار از مناقصه حذف خواهد شد.

  11- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار/ شرکت می باشد ضمنا"درصورت شمول ارزش افزوده ، مبلغ متعلقه از مبلغ اولیه پیمان  ( مندرج در بند یک ) کسرخواهد شد.

  12- کلیه مصالح و ماشین آلات و اکیپ اجرائی به عهده پیمانکار/ شرکت می باشد.

  13- موضوع عملیات شامل تهیه قیر واجرای پریمکت  و تهیه آسفالت،پخش آسفالت به ضخامت شش سانتیمتر کوبیده شده و کمپکت خواهد بودودرصورت نیازبه عملیات پیش بینی نشده ازقبیل تراش آسفالت موجود و آماده سازی محل و غیره درطول قرارداد باهماهنگی قبلی شهرداری ضمن تنظیم صورتجلسه قبل ازهراقدام وپس ازاجرای عملیات باحضورمسئولین واحدهای ذیربط شهرداری وبنا به تشخیص شهرداری بلامانع خواهدبود.

  14- این پروژه هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت نخواهدداشت.

  15- کلیه هزینه های متعلقه ( نشر آگهی و غیره ) به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

  16- خسارت وارده به شخص ثالث از زمان شروع پروژه ( تحویل زمین ) تا اتمام پروژه ( تحویل موقت ) به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  17- میزان پرداختی به پیمانکار / شرکت براساس تخصیص اعتبار از منابع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ( ذیحسابی) و کسورات آن نیز براساس آئین نامه اعتبارات ذیحسابی خواهد بود و درصورت نیازبه کارکرد مازاد بر میزان تخصیص در صورت وجود اعتبارو بنا به تشخیص شهرداری و پس از ابلاغ کتبی کارفرما ( شهرداری ) از منابع داخلی قابل پرداخت و کسورات آن نیز براساس آئین نامه مالی شهرداریها اعمال خواهد شد.بدیهی است که هرگونه پرداخت ازمنابع داخلی منوط به هماهنگی قبلی وموافقت کتبی شهرداری قبل ازهرگونه اقدام مقدورخواهدبود.

  18- بیمه حوادث کلیه عوامل از قبیل نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات مسئولیت مدنی پروژه و غیره در مقابل هر گونه حادثه در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه بوده و بایستی قبل ازشروع عملیات اجرائی(تحویل زمین) پروژه یک نسخه ازآن تحویل شهرداری گردد.

  19- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و کلیه مقررات مربوطه الزامی می باشد.

                                                                                                                                                           

   

   

  (فرم پیشنهادی قیمت )

  شهردار محترم شهر ممقان

  با سلام

  احتراما" در پاسخ به آگهی مناقصه عمومی شماره       6737آن  شهرداری ، بدینوسیله این شرکت قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای  عملیات آسفالت خیابان های ولیعصر جنوبی و خیابان 22 بهمن و خیابان امام ،  با علم اگاهی از ضوابط مربوطه و شرایط و جزئیات مندرج در آگهی ( اخذ شده از شهرداری )  اعلام می نماید  .

  قیمت پیشنهادی این شرکت برای موضوع مناقصه فوق بصورت تمام کار برابر فهرست بهاء سال 1396 با لحاظ کسورات قانونی  به عدد (                                                                                        )

  و با حروف  (                                                                                                                     )     

                                                    

                                                                                                                                مدیرعامل شرکت

                                                                                                                                        امضاء و مهر

   

   دانلود فایل  PDF برآورد قیمت آسفالت    دانلود فایل مناقصه آسفالت ریزی

   


  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-نوبت دوم)تعدادی از اموال اسقاط شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول – نوبت دوم )

  شهرداری ممقان به استناد صورتجلسه شماره 21/96 مورخه 19/10/96 شورای محترم اسلامی شهر ممقان ، در نظر دارد تعدادی از اموال اسقاط شهرداری از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند :

  مشخصات اموال اسقاطی در پنج صفحه به ضمیمه می باشد .

  شرایط مزایده :

  1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنارا به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ درخواست در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز یکشنبه 1396.12.13به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند .

  2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  3. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری از لوازم اسقاطی بازدید نمایند .

  4. پیشنهادات واصله راس ساعت 00/10 صبح روز دوشنبه مورخه 14/12/1396 در حضور اعضای هیئت عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .

  5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه هیئت عالی معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند . در غیر اینصورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

  6 . سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی لوازم مسترد نخواهد شد .

  7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است .

  8 . متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34322992 و 34323351 – 041 تماس حاصل نمایند .

  9. کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

   

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

   

   

   

   

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم)شهرداری ممقان


  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - نوبت دوم )تعداد دوازده(12)قطعه زمین و مغازه شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-دوم )

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-دوم )تعداد 12 قطعه زمین شهرداری ممقان

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول-دوم )تعداد 12 قطعه زمین شهرداری ممقان


  آگهی مزایده هشت دستگاه خودرو

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول - نوبت دوم)

  آگهی مزایده کتبی مرحله اول ( نوبت اول - دوم ) شهرداری ممقان


  استعلام بهاء تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بهاء

  بدین وسیله شهرداری ممقان در نظر دارد دو عدد تابلو دو طرفه در ورودیهای شهر ممقان به ابعاد 3*6 متر همراه با اجرای فنداسیون و پایه آهنی نصب نماید .

  لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص تقاضا میشود مدارک و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را از سایت شهرداری ممقان تهیه و برابر شرایط زیر قیمت خود را  تا آخر وقت اداری تاریخ    05/11/96  به دبیرخانه شهرداری ممقان تحویل دهند 0

               

  1 – کلیه مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد .

  2 – اجرا طبق مشخصات و اندازه های نقشه تحویلی از شهرداری می باشد .

  3 – کلیه کسورات قانونی طبق آیین نامه مالی شهرداری اعمال خواهد شد .

  4 – نحوه پرداخت صورت وضعیت متناسب پیشرفت کار و پس از تایید واحد فنی شهرداری خواهد شد .

  5 – کلیه مسئولیت عوامل بکار گرفته شده اعم از عوامل انسانی و غیره برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت  .

  6 – آدرس سایت شهرداری ممقان  http://mamaghancity.ir

  7 – در صورت داشتن هر گونه سئوال در این خصوص با شهرداری ممقان  از قسمت امور فنی تماس بگیرند .  

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان

  استعلام بها تابلو دوطرفه ورودیهای شهر ممقان


  فراخوان انتخاب طرح برتر

  فراخوان انتخاب طرح برتر ( طراحی در پارك ایرینجی ممقان )

   

  فراخوان انتخاب طرح برتر

   

        طراحی درپارک ایرینجی ممقان

   

   

        شهرداری ممقان بااستنادبه صورتجلسه مورخه 1396/09/25هیئت عالی سرمایه گذاری وبند3 مصوبه شماره 6033-19/10/1396شورای اسلامی شهرممقان درنظردارد طراحی قسمتی ازپارک ایرنجی درزمینی به مساحت 23000 مترمربع برای واحدهای تجاری مانندغرفه عرضه وفروش محصولات صنایع دستی ازجمله ممقان دوزی وسایرمحصولات وخدماتی اعم از مرکز معاینه فنی خودرو های سبک ونمایشگاه وفروشگاه محصولات کارخانجات تولیدی ، غرفه های غذاخوری وفست فود وکاربریهای منطبق با فعالیتهای مذکوررا ازطریق فراخوان انتخاب طرح برتر به مهندسین مشاورذیصلاح واگذار نماید.

   

    لذا ازمهندسین مشاورذیصلاح ومرتبط باموضوع دعوت به عمل می آیددرصورت تمایل ضمن بازدید میدانی ازمحل ودریافت مدارک مربوط به فراخوان حداکثر تاآخروقت اداری روزپنجشنبه مورخ 1396/11/05به شهرداری ممقان واحدسرمایه گذاری(آقای یگانه)ویا سایت شهرداری http://www.mamaghancity.ir) )   مراجعه نمایند  ومهلت ارایه طرح های پیشنهادی حداکثرتا پایان بهمن ماه  مورخ 1396/11/30 می باشد.

   

  لازم به ذکراست که تهیه نقشه های ساختمانی واحدهای طراحی شده وموردتائیددرهیئت سرمایه گذاری شهرداری ممقان به مهندسین مشاوربرنده واگذارخواهدشد.

   

  مدارک مربوط به مهندسین مشاوربه همراه طرح به شهرداری تحویل داده شود وبرای کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 34322992-041 ویا 09144013750 (آقای یگانه )تماس حاصل فرمائید.

   

   

  فایل اتوکد محل طرح سرمایه گذاری در پارک ایرینجی .bak             

   

   

  فایل اتوکد محل طرح سرمایه گذاری در پارک ایرینجی .dwg            

   


  آرشیو مناقصات
     

  آرشیو مزایدات

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0